Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita | SocialWorkin

MCQs on the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023,